Oficiální stránky hornického muzea Hrob
 
 
Domů | RSS
Menu/Меню сайта
Сhat on-line/Чат
500
Náš průzkum/Опрос
Наш опрос
Hodnotit web/Оцените сайт
Počet odpovědí: 21

Archiv novinky/Архив новостей
 
*11.08.2008
Naše muzeum bylo požádáno, aby ve městě provedlo průzkum části potoka,který vede pod Tržním náměstím v délce, asi 200 metrů. Součástí průzkumu je zhotovení fotodokumentace a kompletní zaměření celého prostoru. Naším průzkumem bylo zjištěno, že podzemní chodba je ve špatném stavu.Chodba je v několika částech rozpadlá a značně zanesená naplaveninama. Proto bylo naší organizací navrženo opatření, kterým se dá zabránit dalším škodám.
*************************
Наш музей в городе организовал обследование реки, которая проходит ниже рыночной площади и в длину имеет около 200 метров. Часть этого обследования Вы можете увидеть на фотографиях подземного района. Наше обследование показало, что тоннель находится в плохом состоянии. Проходы в нескольких частях с завалами и в значительной степени обветшали. Поэтому наша организация предложила меры, которые могут предотвратить дальнейшее повреждение.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*23.08.2008
V obci Stroupeč u Žatce byl proveden průzkum podzemní chodby. Byla provedena fotodokumentace a zaměření.
************************
В деревне Стройпек в августе было проведено обследование подземных коридоров. Были проведены фотосъемки и замеры.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*29-31.08.2008
Při Hubertských slavnostech v Mikulově, bylo naším muzeem zajištěno promítání filmů v místním kině a taktéž zde bylo provedeno několik přednášek na téma: historické podzemí.
***********************
Во время торжеств в честь Св. Губерта в селе Микулов, наш музей провёл выставку и показ фильмов в местном кинотеатре, а также ряд лекций на темы: исторические подземелья.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*8.09.2008
Město Hrob nás požádalo o vyčištění potoka, který teče od roku 1816 pod povrchem. Z toho důvodu byl znovu uskutečněn sestup pod zem, aby se zjistilo jakým způsobem bude možné v 80 centimetrů vysoké štole, dopravovat vytěžený materiál. Po zhodnocení situace bylo rozhodnuto, že prvních 60 metrů budeme schopni vyčistit za pomoci důlního vláčku asi za 25 dní.
***********************
Администрация города Хроб обратилась к нам с просьбой об очистке реки, которая протекает с 1816 года под поверхностью. По этой причине, мы спустились под землю посмотреть, что мы сможем сделать, там высокий туннель около 80 см. После оценки ситуации было решено, что первые 60 метров, мы сможем очистить с помощью поезда примерно за 25 дней.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*13.9 2008
Do muzejní expozice přibyla ukázka starého dřevěného potrubí.
**********************
К музейной экспозиции добавлены старые деревянные трубы.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*14.09.2008
V muzeu byla ukončena výstava starých pohlednic, kterou zapůjčil pan Petr Davídek.
*********************
В музее была закончена выставка старых открыток, которые представил господинн Пётр Давидек.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*15.09.2008
Pan Davídek daroval muzeu svou sbírku vzorků výrobků firmy JUNG & LINDIG z roku 1945. Tímto mu děkuji.
********************
Господин Давидек передал в дар музею свою коллекцию образцов продукции компании JUNG И LINDIG от 1945 года. За что ему спасибо.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*22.10.2008
V současné době byla ukončena výstava pohlednic, které zapůjčil pan Davídek a byla nahrazena malou výstavkou starých důlních map. Od 22.10.2008 bude v muzeu výstava fotografií na téma: zapomenuté obce severočeského kraje. Dále je připravována výstava fotografií z podzemí města Hrob. Co nového v našich kanálech? Před nedávnem, jsme byli požádáni o provedení průzkumu městkého podzemí. Průzkum byl následně proveden pod Tržním náměstím a zhotovená dokumentace byla předána na radnici. V tomto měsíci jsme byli požádáni o provedení průzkumu podzemí směrem od Tržního náměstí směrem pod železniční trat´. Předmětem průzkumu bylo zjistit, kde se nachází napojení potoka do staré vodoteče pod náměstím. Z počátku jsme si mysleli, že k provedení průzkumu bude stačit několik hodin, ale velkým překvapením bylo, že na průzkum nestačil ani celý den. V labyrintě chodeb, které jsou v několika úrovních jsme strávili již tři dny a ještě tam nějaký čas budeme. Je totiž potřeba vypracovat stručnou dokumentaci o tom, kudy chodby pod městem vedou a jakým způsobem jsou odkanalizovány některé domy. Při průzkumu si musíme porozumět s místními potkany, kteří jsou tu doma a my jsme pro ně nezvaní hosti. Samotný průzkum je velice časově náročný a často se stává že jsme v kanálech 4-8 hodin.
*******************
В настоящее время закрыта выставка почтовых открыток, которую представлял г-н Давидек, сейчас в музее небольшая экспозиция карт шахт. С 22.10.2008 будет в музее выставка фотографий на тему: забытые места северной Чехии. Он также подготовили выставку фотографий подземный Хроб. Что нового в наших каналах? Недавно нас попросили исследовать городские каналы. Сделанное нами заключение мы передали в мэрию. В этом месяце нас попросили выполнить разведку подземных каналов вдали от рыночной площади, у железнодорожных путей. Цель исследования было выяснить, где подключение к реке потоков от старой площади. С самого начала мы считали, что наше исследование займёт нескольких часов, но нам потребовался целый день. В лабиринтах коридоров, которые имеют несколько уровней мы уже в течение трех дней, и еще там будем какое-то время. Есть необходимость в разработке краткой документации по коридорам подземного города, изучаем каким образом осушить несколько домов. В обследовании, мы должны понимать местных крыс, которые здесь у себя дома, и мы для них чужие. Обследование занимает очень много времени и часто мы находимся в каналах 4-8 часов.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Dokumentace podzemních chodeb pod městem.
V říjnu bylo provedeno vyčištění a částečné zprůchodnění podzemních chodeb pod městem Hrob.
Nadále je však v chodbách asi 1 metr vody a bahna, ale až se nám podaří tuto směs odstranit, tak bude dokumentace těchto prostorů dokončena.
******************
Документация подземных туннелей под городом.
В октябре была проведена очистка и частичное освобождение подземных переходов под городом Хроб. Тем не менее, до сих пор в некоторых коридорах около 1 метра  воды и грязи, но пока мы не можем удалить эту смесь, документация из этих областей завершена.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*26.10.2008
Dne 26.10.2008 se uskutečnilo každoroční setkání majitelů karbidek v Mikulově
Toto setkání majitelů karbidek, se uskutečnilo tento rok již po druhé a do konce roku se počítá ještě s jedním setkáním.
Součástí těchto setkání je posezení u ohně před štolou Lehnschafter a po ukončení pochodu se v muzeu promítá a debatuje.
****************
26.10.2008 состоялась ежегодная встреча владельцев шахтёрских ламп в Микулове.
эти встречи планируется проводить четыре раза в год, они будут начинаться перед шахтой Lehnschafter, а в конце похода обязательное обсуждение в музее.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*8.11.2008
Od 8.11.2008 bude prováděno čištění podzemního potoka pod Tržním náměstím v Hrobu.
***************
С 8.11.2008 будет осуществляться очистка подземной реки под рыночной площадью в Хробе.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
*V listopadu bude v muzeu výstava na téma: zaniklé obce a města našeho kraje.
**************
 В ноябре будет в музее выставка по теме: исчезнувшие поселки и города в нашем регионе.

Naši přátelé/Друзья

Statistika/Статистика